PHP开发笔记's Archiver

fangzhen 发表于 2009-10-30 08:58

使用Try.these()方法

<P><TT class=literal><FONT face=新宋体>Try.these()</FONT></TT> 方法使得实现当你想调用不同的方法直到其中的一个成功正常的这种需求变得非常容易, 他把一系列的方法作为参数并且按顺序的一个一个的执行这些方法直到其中的一个成功执行,返回成功执行的那个方法的返回值。</P>
<P>在下面的例子中, <TT class=literal><FONT face=新宋体>xmlNode.text</FONT></TT>在一些浏览器中好用,但是<TT class=literal><FONT face=新宋体>xmlNode.textContent</FONT></TT>在另一些浏览器中正常工作。 使用<TT class=literal><FONT face=新宋体>Try.these()</FONT></TT>方法我们可以得到正常工作的那个方法的返回值。</P><PRE class=programlisting>&lt;script&gt;
function getXmlNodeValue(xmlNode){
    return Try.these(
        function() {return xmlNode.text;},
        function() {return xmlNode.textContent;)
        );
}
&lt;/script&gt;</PRE>

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.